Njuike váldosisdollui

Holbergprisen til forskar på miljøkonfliktar

Forskaren Joan Martinez-Alier tok i dag imot Holbergprisen for arbeidet sitt innan økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferd. Den Høgvørde Kronprinsen overrekte prisen.

08.06.2023

Årets Holbergpris vart delt ut under ein høgtideleg seremoni i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen. Prisvinnaren vart motteken av Kronprins Haakon i audiens i forkant av prisutdelinga.

Professor Joan Martinez-Alier er ein av verdas leiande forskarar innan sitt fagfelt, og forskinga hans fokuserer særleg på økologisk økonomi, politisk økologi, landbruksstudiar, miljørettferd – og miljøkampane til fattige og urfolk. Han arbeider ved Institute of Environmental Science and Technology ved Universitat Autònoma de Barcelona.

Kronprinsen overrekte diplom og prisen til årets vinnar av Holbergprisen – forskaren Joan Martinez-Alier. Foto: Tuva Åserud / NTB

Martinez-Alier har blant anna vore sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas», som dokumenterer kampar for miljø og rettferd på verdsbasis. Forskinga hans viser nesten 4000 unike miljøkonfliktar verda over. 

Martinez-Alier er kjend for å kritisere rådande økonomisk teori og den dominerande forståinga av økonomisk vekst. Han har ein framståande posisjon som fagperson innan den stadig veksande rørsla for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst inneber ein reduksjon av globalt forbruk og produksjon, der sosial og miljømessig velferd erstattar BNP som eit mål på velstand.

Høgtideleg prisseremoni

Kronprinsen hadde æra av å overrekkje prisen til årets Holbergprisvinnar i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen.

Statsråd Ola Borten Moe deltok òg under seremonien og hadde gleda av å overrekkje Nils Klim-prisen til den danske forskaren Simona Zetterberg-Nielsen. Prisen er verd 500 000 kroner – og blir kvart år tildelt ein yngre forskar som har utmerkt seg innan eit av fagområda til Holbergprisen. 

Danske Simona Zetterberg-Nielsen tok imot Nils Klim-prisen. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelege hoffet

Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet, og ho er blant anna medlem av Det Unge Akademi under Det Danske Videnskabernes Selskab. Ho får prisen for forskinga si på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet, det vil seie korleis litteraturen relaterer seg til levd røynd og til individuelle og sosiale erfaringar.

20 år med Holbergprisen

Holbergprisen er ein internasjonal forskingspris verd 6 millionar kroner som dekkjer fagfelta humaniora, samfunnsvitskap, jus og teologi.

Prisen er oppretta av Stortinget og feirar 20-årsjubileum i 2023. Holbergprisen blir tildelt ein forskar som har prega internasjonal forsking innan eit av fagområda til prisen på ein avgjerande måte.

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas